بررسی صفات حمایتگرانه الهی و نقش آنها در حل تعارضات زناشویی

تضاد و تعارض امری رایج در روابط زن و شوهری است و در صورت مدیریت صحیح، نباید به رابطه صدمه ای وارد کند. تعارض و مصالحه موقعیتی فراهم می آورد تا زوجها با وجود عدم توافق و آسیب هایی که غیرقابل احتمال است، بتوانند رابطه ای صمیمی و طولانی مدت با هم داشته باشند.

حل تعارضات زناشویی

روش های حل تعارضات زناشویی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای اسماء حسنا در کاهش تعارضات زن و شوهری بود. برای انجام این پژوهش از بین زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره، یک زوج که با مشکل تعارضات زن و شوهری مراجعه کرده بودند و همچنین تصور از خدای آنها نیز نسبتا منفی بود، انتخاب شدند و طی ۱۰ جلسه ی ۶۰ دقیقه ای الگوی مشاورهای اسماء حسنا بر رو ی آنها اجرا گردید. پژوهش به روش کیفی و از نوع نیمه تجربی تک موردی (طرح A-B همراه با پیگیری) انجام گردید.

کاهش تعارضات زن و شوهری

ابزار گردآوری در این پژوهش علاوه بر مصاحبه ی عمیق (که مهمترین ابزار است) مقیاس تصور از خدا و پرسشنامهی تعارضات زن و شوهری بوده است. برای تحلیل یافته ها از تحلیل گفته های زوج در جلسات مشاوره، تحلیل نمودار، شاخص تغییر پایا و معناداری بالینی استفاده کردیم. یافته های حاصل از جلسات مشاوره و همچنین پرسشنامه های تصور از خدا و تعارضات زن و شوهری، نشان از اصلاح تصور از خدای زوج در ا کثر خرده مقیاسها و همچنین کاهش تعارضات زن و شوهری (به خصوص در خرده مقیاسهای کاهش همکاری، افزایش واکنشهای هیجانی، کاهش ارتباط موثر و نمره کل تعارضات زن و شوهری) میدهد.

ارتباط با خدا

با توجه به یافته های کیفی و کمی پژوهش میتوان گفت که الگوی مشاورهای اسماء حسنا با تغییر نگرش مراجعین نسبت به خدا و همچنین آشنایی بیشتر آنها با اسماء حسنا، میتواند در کاهش تعارضات زن و شوهری موثر باشد.

دکتر زهره عباسی

استادیار گروه روانشناسی و هیات علمی موسسه آموزش عالی طلوع مهر

رایانامه: zohreabasi54@yahoo.com

دکتر شیما سادات برقعی

دکتری روانشناسی عمومی

رایانامه:borghei_shima@yahoo.com

محمد مرادلو

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

رایانامه: m.moradlou@gmail.com

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید