Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

تاثير قصه درماني بر کاهش علايم افسردگي در کودکان افسرده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعيين تاثير قصه درماني بر کاهش علايم افسردگي کودکان بوده است.
روش: بدين منظور در چهارچوب روش پژوهشي نيمه آزمايشي ۵ نفر از دانش آموزان افسرده پايه چهارم و پنجم ابتدايي در پژوهش شرکت داده شدند. طرح پژوهش از نوع پيش آزمون- پس آزمون بدون گروه کنترل بوده است. پرسشنامه علايم مرضي کودکان مورد استفاده قرار گرفت. پس از انجام پيش آزمون برنامه قصه درماني به مدت ۲۴ جلسه ۶۰ دقيقه اي (دو بار در هفته) اجرا شد و در پايان پس آزمون انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که افسردگي تمام آزمودني ها در پايان برنامه درماني کاهش يافت. علاوه بر اين قصه درماني بر درمان اختلال هاي همبود شامل اختلال هاي اضطرابي و لجبازي و نافرماني موثر بوده است.
نتيجه گيري: قصه درماني علايم افسردگي، اضطراب و هراس را در کودکان افسرده کاهش مي دهد.

,

مقدمه ای بر جایگاه بازی درمانی در مشکلات روان شناختی کودکان

اختلالات رفتاری در پیش از دبستان می تواند پیش بینی کننده مشکلات رفتاری شدید در سال های دبستان محسوب شوند و به اعمال بزهکاری در نوجوانی و بالاخره شخصیت ضد اجتماعی در بزرگسالی منتهی شود. افزون بر این مجموع این موارد می تواند باعث ایجاد مشکلات فراوان برای خانواده، اطرافیان کودک و کل جامعه شده و هزینه های قابل توجهی را نیز بر آنها تحمیل کند (استورمونت ،۲۰۰۲). در این چارچوب لزوم مداخله بهنگام که از شدت نشانه های زودرس آنها بکاهد و از پایداری آنها جلوگیری کند اجتناب­ ناپذیر می شود. در میان روش­های درمانگری در کودکان ، بازی درمانگری یکی از شاخص ترین و پرکاربردترین روش­ها است که روا­ن­شناسان و پژوهش گران متعددی طی چندین دهه از این روش برای درمان طیف وسیعی از اختلال ها و مشکلات بهره جسته اند و اثر بخشی آن را به اثبات رسانیده­اند (براتون ،ری ، راین و جونز، ۲۰۰۵).

بررسی سبک دلبستگی و رضایت زناشویی افراد متأهل درگیر خیانت اینترنتی

یکی از مشکلاتی که در رابطه با اینترنت، در میان زوج‌ها و خانواده‌ها رواج یافته، روابط اینترنتی خارج از ازدواج یا خیانت اینترنتی است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی عوامل بین‌فردی مرتبط با این مسأله اجرا شد به‌این منظور پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور و نیز پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ بر روی یک وب‌سایت اینترنتی قرار گرفت که به‌همین منظور طراحی شده بود، و ۱۴۱ کاربر ایرانی متأهل که در سایت‌ها و اتاق‌های گفتگوی فارسی‌زبان عضویت داشتند از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و در این مطالعه شرکت کردند. برای تحلیل داده‌های پژوهش از شاخص‌های آماری و نیز ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که خیانت اینترنتی با سبک دلبستگی ایمن، همبستگی منفی و با سبک‌های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا همبستگی مثبت دارد (۰۱/۰>p). همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بین رضایت زناشویی افراد با خیانت اینترنتی در آن‌ها ارتباط معناداری وجود نداشت و اکثریت افراد شرکت کننده، سطح رضایت زناشویی متوسطی داشتند. دو خرده مقیاس حل تعارض و اوقات فراغت، با خیانت اینترنتی همبستگی منفی داشتند (۰۵/۰> p). نتایج این مطالعه نشان داد که سبک‌های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا می‌توانند به‌عنوان عوامل پیش‌بین مناسبی برای احتمال درگیر شدن افراد در روابط فرا زناشوئی اینترنتی در نظر گرفته شوند. همچنین می‌توان چنین استنباط کرد که رضایت زناشویی به‌عنوان یک مؤلّفه بین‌فردی، ارتباط چندانی با برقراری روابط فرازناشویی اینترنتی در میان افراد متأهل ندارد.

خیانت زناشویی

علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده

علل خیانت زناشویی از دیدگاه زوجین مراجعه کننده به دادگاه خانواده یک مطالعه کیفی نویسندگان: دکتر عسگر آباد و زهرا حاجی حیدری سال انتشار: تابستان ۹۴

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.