یکی از موارد مهم و برجسته در درمان جنسی که چالش های خاص خود را دارد، اختلال هم جنس گرایی، درمان و رویکردهای درمانی مرتبط با آن است. درمانگر جنسی خواه ناخواه با آن مواجه شده و لازم است که با رویکرد های درمانی متناسب با آن آ شنایی لازم را داشته باشد.جهت کمک به رفع مشکل کودک خود از مشاوره کودک کمک بگیرید.

عمده ترین نکاتی که در ارتباط با درمان هم جنس گرایی می توان عنوان نمود، به شرح زیر است.

۱.لزوم انطباق یافتن دانش روانشناسی با ویژگی های انسانی، فرهنگی و معنوی مردم و اجتماع

یافته های اصلی روانشناسی در اغلب جوامع بشری کاربرد دارد. اما با توجه به زادگاه آن که کشورهای غرب اروپاست، از برخی جنبه های انسانی و فرهنگی دارای سوگیری فرهنگی بوده و بایستی در آن تجدید نظر شود. به نحوی که انطباق لازم با وضعیت انسانی و فرهنگی موجود در جامعه ی مورد استفاده را بیابد

حدود دو دهه ی پیش در جوامع غربی هم جنس گرایی را از اختلال های جنسی خارج کردند. پس از آن هم جنس گرایی را به عنوان امری عادی و غیر پاتولوژیک محسوب کردند.به عبارتی هم جنس گرایی دیگر امری آسیب گونه و اختلال به شمار نمی رود . علت اصلی آن نیز وارد نمودن دیدگاه اومانیستی در این زمینه است. بدین صورت که اگر و در صورتی که اکثریت افراد  جامعه نسبت به هم جنس گرایی نگرشی عادی و غیر آسیب گونه داشته باشند، هم جنس گرایی امری عادی به شمار رفته و دیگر اختلال در نظر گرفته نمی شود.

در هر حال این گونه امور را نمی توان به جامعه ی کنونی ما که فرهنگی متفاوت از جهان غرب دارد تعمیم و مورد استفاده قرار داد. زیرا و حتی اگر پذیرش هم جنس گرایی برای فرد مبتلا قابل قبول باشد، اما برای خانواده ها و عامه ی مردم مورد تأ یید و مقبول نیست.

۲.هم جنس گرایی نوعی اختلال جنسی است.

در آسیب شناسی روانی هر اختلالی با سه معیار زیر مورد سنجش قرار می گیرد.

الف – آمار

ب – هنجار های اجتماعی

ج – آسیب زایی و مشکل آفرینی

هم جنس گرایی در اغلب جوامع بشری مشاهده می شود. هم چنین در طول تاریخ در میان برخی افراد و اقوام مانند قوم لوط وجود داشته است. البته آمار دقیقی در دسترس نیست، اما آن چه به طور معمول مشاهده می شود، حاکی از آن است که اکثریت افراد، زن و مرد دارای گرایش به جنس مخالف هستند.

این نکته نیز در طول دوران کاری روان درمانی، زوج درمانی و خانواده درمانی مشاهده شده که تعداد افراد مبتلا به هم جنس گرایی که برای درمان مراجعه کرده بودند، در حد محدودی بوده البته بعضی از آن ها به طور مستقیم مراجعه نموده و برخی نیز به دلیل مشکلاتی که هم جنس گرایی شان برای سایرین به وجود آورده بود، اطرافیانشان مراجعه کرده بودند.

در مجموع اکثریت افراد گرایش به جنس مخالف داشته و تعداد افرادی که گرایش به هم جنس دارند حتی در جوامع غربی نیز به صورت اقلیت و محدود هستند.

دومین معیار برای سنجش آسیب گونه بودن یک رفتار، هنجارهای اجتماعی است. در واقع آیا یک رفتار از نظر آحاد افراد یک اجتماع مورد قبول و پسندیده است یا خیر؟ هم جنس گرایی در اکثریت قریب به اتفاق جوامع بشری نوعی اختلال و نا هنجاری به شمار می رود. در همان جوامع غربی نیز تمامی افراد به هم جنس گرایی اعتقادی نداشته و برخی بی تفاوت و بعضی نیز مخالف آن هستند. حتی در همان جمهوری ایرلند نزدیک به نیمی از مردم، یعنی حدود ۴۶ درصد مخالف آن بودند.

در مجموع با توجه به ارزش های اجتماعی در اغلب جوامع بشری هم جنس گرایی امری هنجار محسوب نمی شود.

سومین معیار آسیب شناسی روانی برای یک رفتار ، آ سیب ها و مشکل آفرینی ها یی است که یک رفتار مختل و نا هنجار می تواند برای فردی به همراه داشته باشد. فرد مبتلا به هم جنس گرایی با توجه و گرایش به افرادی هم جنس از سوی آنان مورد طرد قرار گیرد. زیرا چنین امری مورد پذیرش تمامی افراد نیست. به همین مناسبت فرد هم جنس گرا مورد پذیرش اغلب افراد هم جنس نخواهد بود.

هم چنین خانواده فرد مبتلا از چنین امری دچار رنجش شده و فرزند هم جنس گرا مورد اعتراض قرار می گیرد .از سوی دیگر دوستان، آشنایان و فامیل احتمال دارد که رفت و آمد و معاشرتشان را با او محدود و یا قطع کنند. هم چنین از معاشرت فرزندانشان با فرد هم جنس گرا پیشگیری نمایند.جهت پیشگیری از مشکلات خانواده ازمشاوره خانواده کمک بگیرید.

هم جنس گرایی در برخی از جوامع جرم محسوب شده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

در مجموع با توجه به سه معیار فوق هم جنس گرایی رفتاری آسیب گونه بوده و نوعی اختلال جنسی به شمار می رود

۳.نکوهش و منع کردن هم جنس گرایی در معنویت و آ ئین های الهی

نکته ی مهم دیگری که در ارتباط با اختلال شمردن هم جنس گرایی می توان عنوان نمود، منع شدن و نکوهش چنین امری در میان آئین های معنوی و ادیان الهی است.

۴.خانواده و والدین راضی به پذیرش هم جنس گرایی فرزندانشان نیستند.

چنین امری به تجربه مشاهده شده که اکثریت قریب به اتفاق خانواده ها حاضر به پذیرش هم جنس گرایی از سوی اعضای خانواده و به ویژه فرزندان نیستند.این امر به دلیل برخورداری از باورهای معنوی خانواده ها و در ادامه به دلیل هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و مورد پذیرش و مقبول نبودن آن از سوی خانواده و والدین است.

۵.عمده ترین علل گرایش به هم جنس گرایی

الف- مشاهده و یادگیری

ب- تجربه و توأم شدن آن با لذت

ج- محرومیت جنسی

د- افراط کاری های جنسی

ه- ضعف باورهای مرکزی

۶.استناد و دلایل هم جنس گراها برای توجیه

الف- استناد به عوامل وراثتی و ژنتیکی

ب- وجود چنین امری در میان جانوران

۷.چالش های درمان هم جنس گرایی

درمان هم جنس گرایی مانند سایر درمان ها که به ضاهر امری ساده به نظر می رسد،اما دارای مشکلات و دشواری های خاص خود است.در درجه ی اول درمانگر جنسی لازم است که از استعداد و علاقه مندی مورد نیاز در این زمینه برخوردار باشد.زیرا چنین درمانی با درمان فرد مجرد و یا متاهلی که دارای مشکلی در زمینه جنسی است تا حدودی متفاوت است.جهت پیشگیری از مشکلات ازدواج از مشاوره ازدواجکمک بگیرید.

برگرفته از کتاب درمان جنسی