کارگاه مهارت های زندگی نوجوانان

آموزش مهارت های دهگانه زندگی:
خودآگاهی، ارتباط موثر، همدلی، دوستیابی، تفکر خلاق، تفکر نقاد، مراقبت از بدن، حل مساله و تصمیم گیری، احساسات، کنترل خشم
در سه گروه سنی خردسالان، کودکان و نوجوانان
مدرسان: خانم دکتر زهره عباسی
آقای اسماعیل عبداللهی
زمان: پنج شنبه ها، ده جلسه در ده هفته متوالی
مکان: مرکز مشاوره فرحان

کارگاه تخصصی وکسلر ۴
مدرس: خانم آمنه دهقان
مدت: ۸ ساعت یک روزه

کارگاه تخصصی PMT
مخاطبین: مشاوران کودک و مربی مهد کودک ها و والدین دارای فرزندان با مشکلات برونی سازی
مدرس: خانم دکتر زهره عباسی
خانم نفیسه حبیبیان
زمان: ۱۲ ساعت در سه جلسه
مکان: مرکز مشاوره فرحان