مجوز سازمان نظام روانشناسی برای کارگاه های مرکز مشاوره فرحان

مجوز سازمان نظام روانشناسی ایران برای چهار کارگاه بازی درمانی،شناخت درمانی کودک و نوجوان،pmtکودک و نوجوان با تدریس دکتر زهره عباسی

و کارگاه مداخلات روانشناختی در طلاق دکتر منصوره السادات صادقی.