سمینار بزرگ در مشهد با سخنرانی دکتر زهره عباسی

🌸سمینار بزرگ
کودک و خانواده
“والدگری مثبت”
توسط استاد توانمند
دکتر زهره عباسی

جمعه ۲۸ مهر
در شهرمقدس مشهد