پیام تبریک انتصاب دکتر حاتمی به ریاست سازمان نظام روانشناسی