شیوع افسردگی در ایران

سعید نمکی ( وزیر بهداشت )متاسفانه در حال حاضر در حوزه بهداشت روان در جامعه به شدت دچار مشکل هستیم و من به عنوان وزیر بهداشت در این رابطه اعلان خطر می‌کنم. شیوع افسردگی و روان های گرفتار زنگ خطری برای متخصصان عرصه سلامت است.

پایش سلامت روان

سنجش جهت پیشگیری و درمان

(افسردگی،اضطراب وپرخاشگری و …)

«طرح رایگان در فرحان»

هرروز صبح