مطالب توسط آقای عباسی

کارگاه مهارت های زندگی کودکان و نوجوانان

آموزش مهارت های دهگانه زندگی: خودآگاهی، ارتباط موثر، همدلی، دوستیابی، تفکر خلاق، تفکر نقاد، مراقبت از بدن، حل مساله و تصمیم گیری، احساسات، کنترل خشم در سه گروه سنی خردسالان، کودکان و نوجوانان مدرسان: خانم دکتر زهره عباسی آقای اسماعیل عبداللهی زمان: پنج شنبه ها، ده جلسه در ده هفته متوالی مکان: مرکز مشاوره فرحان

کارگاه آموزشی آموزش والدگری والدین

کارگاه تخصصی PMT مخاطبین: مشاوران کودک و مربی مهد کودک ها و والدین دارای فرزندان با مشکلات برونی سازی مدرس: خانم دکتر زهره عباسی خانم نفیسه حبیبیان زمان: ۱۲ ساعت در سه جلسه مکان: مرکز مشاوره فرحان