روش های حل تعارضات زناشویی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای اسماء حسنا در کاهش تعارضات زن و شوهری بود. برای انجام این پژوهش از بین زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره، یک زوج که با مشکل تعارضات زن و شوهری مراجعه کرده بودند و همچنین تصور از خدای آنها نیز نسبتا منفی بود، انتخاب شدند و طی ۱۰ جلسه ی ۶۰ دقیقه ای الگوی مشاورهای اسماء حسنا بر رو ی آنها اجرا گردید. پژوهش به روش کیفی و از نوع نیمه تجربی تک موردی (طرح A-B همراه با پیگیری) انجام گردید.

Structural Equation Modeling of Separation Anxiety in Children Based on Maternal
Anxiety, Mother-Child Relation, Maternal Attachment Style, Children’s Incompatibility
Schemas and Child Attachment Style

July 2016

https://www.researchgate.net/publication/309756441_Structural_Equation_Modeling_of_Separation_Anxiety_in_Children_Based_on_Maternal_Anxiety_Mother-Child_Relation_Maternal_Attachment_Style_Children’s_Incompatibility_Schemas_and_Child_Attachment_Style

با توجه به این که مشاور متخصص در این حوزه بسیار کم داریم و پتانسیل دعوت در تمامی مراکز از جمله فرحان وجود دارد
دوستانی که تحت سوپروایزری دکتر عباسی قرار بگیرن با تایید صلاحیت علمی و هماهنگی برای دریافت پروانه و مجوز در مرکز فرحان و همچنین مراکزی که درخواست مشاور و روانشناس دارند مشغول به کار میشوند.
این اتفاق برای دوستانی که در حوزه کودک دوره گذراندند رقم خورد و خدا رو شکر مشغول به کار هستند و مراجعین هم بسیار راضی هستند که جا داره خدا قوت عرض کنم به همه این عزیزان.

دکتر زهره عباسی
مدیریت مرکزمشاوره فرحان

 

مقاله:

مقایسه تاثیر مبتنی بر درمان روایت دلبستگی و معنویت درمانی بر تعارضات زناشویی

نویسندگان:

دکتر زهره عباسی

دکتر شیماسادات برقعی