روش های حل تعارضات زناشویی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی الگوی مشاوره ای اسماء حسنا در کاهش تعارضات زن و شوهری بود. برای انجام این پژوهش از بین زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره، یک زوج که با مشکل تعارضات زن و شوهری مراجعه کرده بودند و همچنین تصور از خدای آنها نیز نسبتا منفی بود، انتخاب شدند و طی ۱۰ جلسه ی ۶۰ دقیقه ای الگوی مشاورهای اسماء حسنا بر رو ی آنها اجرا گردید. پژوهش به روش کیفی و از نوع نیمه تجربی تک موردی (طرح A-B همراه با پیگیری) انجام گردید.

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری
بر (MCBT) متمرکز بر واحد پردازهای
کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان ۶ و ۷ ساله

زهره عباسی ، شعله امیری، هوشنگ طالبی

اضطراب جدایی کودکان یکی از اختلالاتی است که تاثیر منفی در سازگاری اجتماعی ، روابط با همسالان و پیشگویی کننده اختلالات روانپزشکی در دوران نوجوانی است و در صورت عدم درمان این اختلال تا سنین بزرگسالی ادامه پیدا می کند و از این رو مشکلات بسیاری فرا روی فرد قرار می گیرد ……

دوفصلنامه علمی – پژوهشی
روانشناسی
بالینی
و شخصیت
(دانشور رفتار)

پاییز و زمستان ۱۳۹۴

CPAP-v13n2p51-fa لینک دانلود

Structural Equation Modeling of Separation Anxiety in Children Based on Maternal
Anxiety, Mother-Child Relation, Maternal Attachment Style, Children’s Incompatibility
Schemas and Child Attachment Style

July 2016

https://www.researchgate.net/publication/309756441_Structural_Equation_Modeling_of_Separation_Anxiety_in_Children_Based_on_Maternal_Anxiety_Mother-Child_Relation_Maternal_Attachment_Style_Children’s_Incompatibility_Schemas_and_Child_Attachment_Style