کارگاه آموزشی قصه درمانی

مدرس: دکتر زهره عباسی زهره عباسی

زمان ۲۹ تیر

یک روزه از ساعت ۱۳ الی ۲۱

کارگاه آموزشی تشخیص و درمان اختلالات یادگیری

کارگاه آموزشی تشخیص و درمان اختلالات یادگیری بر اساسDSM5

مدرس: دکتر مصطفی تبریزی

۲۴ ساعت ۳ روزه

۲۷ و ۲۸ و ۲۹ خرداد ماه

کارگاه آموزشی وکسلر۴

کارگاه تخصصی وکسلر ۴
مدرس: خانم آمنه دهقان
مدت: ۸ ساعت یک روزه

کارگاه آموزشی آموزش والدگری والدین

کارگاه تخصصی PMT
مخاطبین: مشاوران کودک و مربی مهد کودک ها و والدین دارای فرزندان با مشکلات برونی سازی
مدرس: خانم دکتر زهره عباسی
خانم نفیسه حبیبیان
زمان: ۱۲ ساعت در سه جلسه
مکان: مرکز مشاوره فرحان