مجوز برگزاری کارگاه

در این قسمت می توانید تصاویر مجوز های برگزاری کارگاه ها را که از جانب سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور صادر شده است را مشاهده بفرمایید.

نیاز به راهنمایی دارید؟