کارگاه های روانشناسی

از این بخش می توانید کارگاه های روانشناسی را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه های روانشناسی

مرکز مشاوره فرحان

-عنوان کارگاهنوع کارگاهتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_type-workshophf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
بیست و سومین دوره مهارتهای زندگی بزرگسالانمهارت های زندگیابتدای هر ماه15 ساعت10 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۸۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
بیست و دومین دوره مهارتهای زندگی جوانانمهارت های زندگیابتدای هر ماه15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهل و ششمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (11 تا 15 سال) (دختر)مهارت های زندگیابتدای هر ماه15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهل و ششمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (11 تا 15 سال) (پسر)مهارت های زندگیابتدای هر ماه15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهل و دومین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (6 تا 7 سال)مهارت های زندگیابتدای هر ماه15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهل و پنجمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (8 تا 10 سال)مهارت های زندگیابتدای هر ماه15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
چهل و ششمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (3 تا 5 سال)مهارت های زندگیابتدای هر ماه15 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
جلسه توجیهی مهارتهای زندگی کودک و نوجوانمهارت های زندگیابتدای هر ماه1 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسیتماس بگیرید
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سی و دومین دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریعمومی1401/08/2415 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۹۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
تشخیص ارزیابی و درمان خودآزاری نوجوانتخصصی1401/9/16, 1401/9/23, 1401/9/3012 ساعت3 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
تشخیص ارزیابی ودرمان ابیوز جنسیتخصصی1401/11/12, 1401/11/19, 1401/11/512 ساعت3 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
دوره سوپرویژن درمانگر کودک و نوجوان به صورتVIPتخصصی300 ساعت دوره کارورزیهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسی ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره سوپرویژن درمانگر کودک و نوجوان به صورت حضوریتخصصی300 ساعت دوره کارورزیهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسی ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره سوپرویژن درمانگر کودک و نوجوان به صورت مجازیتخصصی300 ساعت دوره کارورزیهر هفته یک جلسهدکتر زهره عباسی ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
اولین دوره مداخله در بحران خودکشیتخصصی1401/07/17, 1401/07/246 ساعت2 جلسهدکتر مهرداد دشتی ۵۸۸,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b4%d8%aa%db%8c
استاد برتر (فن بیان تخصصی)تخصصی1401/6/2516 ساعت2 جلسه ۶۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87
سومین دوره جذابیت و محبوبیتعمومی1401/09/203 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
تربیت بدون فریادعمومی1401/08/2915 ساعت10 جلسهسمیرا معصومی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%db%8c
دوره آموزشی ارتباط مؤثرعمومی1401/8/96 ساعت3 جلسهدکتر ابراهیم بهشتی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c
هجدهمین دوره توانمندسازی آقایان در همسرداریعمومی1401/07/277 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر محمود مظفری ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%b8%d9%81%d8%b1%db%8c
ششمین دوره تشخیص و درمان اختلالات رفتاریتخصصی1401/11/0616 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۶۸۰,۰۰۰ تومان

ملزومات و متعلقات:

  • گواهی مرکز مشاوره فرحان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیریتخصصی1401/07/1016 ساعت4 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره آموزشی سال موفقیت منعمومی1401/12/143 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره آموزشی هوش هیجانی (مدیریت احساسات)عمومی1401/08/2915 ساعت5 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
اولین دوره آموزشی مشاوره و روان درمانی متمرکز بر چشم انداز زمانتخصصی8 متعاقبا اعلام میگردد4 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره تخصصی مداخله در بحران طلاق و بازگشت به حالت عادیتخصصی9 برگزار شده12 ساعتدکتر مهدی عباسی ۴۵۲,۴۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی مشاوره پیش از ازدواجتخصصی9 برگزار شده16 ساعتدکتر مهدی عباسی ۵۳۰,۴۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی درمانگری در روابط جنسی همسرانتخصصی9 برگزار شده16 ساعتدکتر مهدی عباسی ۵۳۰,۴۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره تخصصی تربیت درمانگر زوج و خانوادهتخصصی9 برگزار شده64 ساعتدکتر مهدی عباسی ۲,۱۸۴,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره آموزشی مهارتهای زندگی بزرگسالانفیلم9 برگزار شده15 ساعت10 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۶۳,۰۰۰ تومان
%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
هفدهمین دوره کارگاه های آموزشی زوج درمانیعمومی8 متعاقبا اعلام میگردد7 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
دومین دوره پرورش هوش اجتماعی با بازی (کودکان 4 تا 8 سال)تخصصی1401/12/036 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
پانزدهمین دوره آموزشی جادوی کلامعمومی1401/06/2315 ساعت5 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره آموزشی طرحواره درمانی (از من تا تو شدن)عمومی1401/07/2612 ساعت6 جلسهدکتر الهام کرمانی ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
دوره آموزشی مادر توانمند-کودک سالم (ویژه مادران باردار)عمومی1401/08/1810 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
یازدهمین دوره آموزشی آزمون های CAT - TAT - MMPIتخصصی1401/09/0612 ساعت3 جلسهدکتر کامبیز کامکاری ۵۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
دوره سوگ در کودکان و راه های مواجه با آنهاتخصصی1401/12/084 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره مداخلات روانی و اجتماعی در بلایاتخصصی1401/11/248 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره آموزشی قصه در تشخیص و درمانتخصصی1401/11/178 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره آموزشی بازی در تشخیص و درمانتخصصی1401/11/03, 1401/11/1016 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره تشخیص و درمان بیش فعالی-ADHDتخصصی1401/10/19, 1401/10/2616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره مربیگری تربیت جنسی کودک و نوجوانتخصصی1401/09/28, 1401/10/0516 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره تشخیص و درمان افسردگی کودک و نوجوانتخصصی1401/09/148 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات وسواستخصصی1401/08/23, 1401/08/3016 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات اضطرابیتخصصی1401/08/09, 1401/08/1616 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره مربیگری فرزندپروری کودک و نوجوانتخصصی1401/7/25, 1401/8/216 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی، تشخیص و درمان با تفسیر نقاشیتخصصی1401/07/118 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره ارزیابی و تشخیص اختلالهای دوران کودکی و نوجوانتخصصی1401/07/04, 1401/07/2816 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
شانزدهمین دوره اصول و فنون مشاوره کودک و نوجوانتخصصی1401/06/07, 1401/06/1416 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره آموزشی من بهترعمومی1401/07/1724 ساعت8 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
اولین دوره آموزشی روش های افزایش شادی و رضایت از زندگی در مراجعانتخصصی1401/06/1612 ساعتدکتر محمد ربیعی ۵۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانعمومی1401/08/187 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر زهره عباسی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سومین دوره آموزشی مدیریت ارتباط با خانواده همسرعمومی1401/7/93 ساعت1 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
دومین دوره پرورش توجه و تمرکز کودکان با بازیتخصصی1401/08/196 ساعت2 جلسهآقای صابر عبدالملکی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c
نهمین دوره مشاوره تحصیلی و شغلی (تکمیلی)تخصصی1401/07/2016 ساعت4 جلسهدکتر محمد ربیعی ۶۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
پنجمین دوره آموزشی آزمون هوش وکسلر نسخه پنجم ( 6 تا 16 سال)تخصصی1401/5/29, 1401/6/12, 1401/6/19, 1401/6/516 ساعتدکتر کامبیز کامکاری ۷۸۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c
اولین دوره آموزشی کیفیت زندگی درمانیتخصصی8 متعاقبا اعلام میگردد4 ساعت1 جلسهدکتر محمد ربیعی ۲۴۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c
چهارمین دوره چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه والدینعمومی1401/10/074 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سیزدهمین دوره آموزشی طرحواره درمانیعمومی1401/06/1410 ساعت5 جلسهدکتر ابراهیم بهشتی ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوازدهمین دوره خلاقیت 8 تا 10 سال (ستاره های کاغذی)ویژه کودکان1401/07/0215 ساعت10 جلسهخانم پورشمس ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%85%d8%b3
پانزدهمین دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسعمومی1401/07/2012 ساعت2 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
بیست و ششمین دوره مهارتهای زندگی مادر و کودک (2 تا 3 سال)مهارت های زندگی مادر و کودک1401/06/2115 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
ششمین دوره اصول عملی فرزندپروریعمومی1401/8/920 ساعت10 جلسهجناب آقای محمد شب خیز ۷۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%ae%db%8c%d8%b2
بیست و دومین دوره مهارتهای زندگی مادر و کودک (1 تا 2 سال)مهارت های زندگی مادر و کودک1401/06/0915 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
بیست و دومین دوره مهارتهای زندگی مادر و کودک (0 تا 1 سال)مهارت های زندگی مادر و کودک1401/07/0315 ساعت10 جلسهمدرس متخصص ۶۵۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
پنجمین دوره کارگاه آموزشی روشهای موفقیت تحصیلیعمومی8 متعاقبا اعلام میگردد7 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۵۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
دومین دوره آموزشی عشق و شکست عاطفیعمومی8 متعاقبا اعلام میگردد7 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر فاطمه شریف موسوی ۴۵۰,۰۰۰ تومان
%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%b3%d9%88%db%8c
دوره مداخلات روانشناختی کودکان طلاقتخصصی1401/12/014 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۲۹۰,۰۰۰ تومان
%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
نیاز به راهنمایی دارید؟