کارگاه های عمومی در حال ثبت نام

از این بخش می توانید کارگاه های عمومی در حال ثبت نام را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه عمومی

در حال ثبت نام

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
نوجوان توانمند (11 تا 15سال)حضوری1402/02/10, 1402/05/15, 1402/09/05, 1402/12/1315 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
توانمندسازی آقایان در همسرداریحضوری، آنلاین و آفلاین1402/03/17, 1402/06/2915 ساعت10 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۷۴۱,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
دوره فن بیان نوجوانحضوری1402/04/01, 1402/07/27, 1402/11/267 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهسمانه عباسی ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره جادوی کلامحضوری1401/12/1814ساعت7 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
فرزندپروری عملی (کودک)حضوری، آنلاین و آفلاین1402/02/25, 1402/06/13, 1402/09/13, 1402/12/147 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهسمیرا معصومی ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%db%8c
دوره اتاق خواب رویاییحضوری1402/03/28, 1402/06/19, 1402/09/12, 1402/11/297 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر رجبی ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%d8%ac%d8%a8%db%8c
دوره مهارتهای زندگی بزرگسالانحضوری، آنلاین و آفلاین1402/02/09, 1402/06/11, 1402/09/25, 1402/12/1915 ساعت10 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۷۴۱,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
دوره توانمندسازی بانوان در همسرداریحضوری، آنلاین و آفلاین1402/03/09, 1402/05/24, 1402/08/16, 1402/10/2615 ساعت10 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۷۴۱,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
دوره آموزشی کنترل وزن با مدیریت ذهنحضوری، آنلاین و آفلاین1402/03/29, 1402/06/06, 1402/08/15, 1402/11/097 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a8%d9%87%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
دوره آموزشی سال موفقیت منحضوری و آنلاین1401/12/21, 1402/12/203 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۲۲۶,۲۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره آموزشی هوش هیجانی (مدیریت احساسات)حضوری و آنلاین140215 ساعت5 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۹۳۶,۰۰۰ تومان
%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره آموزشی ارتباط مؤثرحضوری1402/03/02, 1402/06/07, 1402/09/28, 1402/12/016 ساعت3 جلسهدکتر ابراهیم بهشتی ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c
چهارمین چارچوب در روابط دختر و پسر ویژه نوجوانانحضوری و آنلاین1402/4/13 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۱,۰۰۰ تومان
%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
چهارمین دوره چارچوب در روابط دختر و پسر (ویژه والدین)حضوری و آنلاین1402/03/17, 1402/06/01, 1402/09/013 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۱,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
آموزشی من بهترحضوری و آنلاین140224 ساعت8 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره تربیت جنسی کودک و نوجوانحضوری، آنلاین و آفلاین1401/12/16, 1402/04/28, 1402/07/26, 1402/10/207 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d8%aa%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره فرمول های ازدواج موفقحضوری1402/03/04, 1402/08/048 ساعت5 جلسهمدرس متخصص ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوره مدیریت ارتباط با خانواده همسرحضوری، آنلاین و آفلاین1402/02/12, 1402/05/03, 1402/07/25, 1402/12/223 ساعت1 جلسهدکتر اعظم بهرامی ۳۵۱,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%b8%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c
دوره جذابیت و محبوبیتحضوری و آنلاین14023 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۲۲۶,۲۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره آموزشی تایم طلایی (مدیریت زمان)حضوری و آنلاین14023 ساعت1 جلسهاستاد جمشید پورجواد ۲۲۶,۲۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%af
دوره چارچوب در روابط دختر و پسر (ویژه نوجوان)حضوری، آنلاین و آفلاین1402/03/24, 1402/06/08, 1402/09/084 ساعت1 جلسهدکتر زهره عباسی ۳۵۱,۰۰۰ تومان
%d8%ae%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره آموزشی طرحواره درمانیحضوری، آنلاین و آفلاین1402/02/05, 1402/06/28, 1402/10/1910 ساعت5 جلسهدکتر ابراهیم بهشتی ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa%db%8c
دوره تحلیل فیلم با مهارت زندگیحضوری1402/02/10, 1402/05/22, 1402/09/05, 1402/12/2015 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87 %d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
دوره مهارت تنظیم هیجان و مدیریت استرسحضوری، آنلاین و آفلاین1402/02/06, 1402/06/22, 1402/09/15, 1402/11/258 ساعت5 جلسهدکتر زهره عباسی ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
دوره اصول عملی فرزندپروریحضوری1402/02/1620 ساعت10 جلسهجناب آقای محمد شب خیز ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b4%d8%a8-%d8%ae%db%8c%d8%b2
دوره کارگاه آموزشی روشهای موفقیت تحصیلیحضوری14027 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
نیاز به راهنمایی دارید؟