کارگاه های مهارت های زندگی برگزارشده

از این بخش می توانید کارگاه های مهارت های زندگی برگزارشده را مشاهده نمایید.

کارگاه های مهارت های زندگی

برگزارشده

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدرسمدت دورهمبلغhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
سی و هفتمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (3 تا 5 سال)حضوری1399/08/18مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و هفتمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (6 تا 7 سال)حضوری1399/08/17مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
شانزدهمین دوره مهارتهای زندگی بزرگسالانحضوری1399/07/23دکتر زهره عباسی15 ساعتتومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%db%8c
سومین دوره مهارت های سازگاری کودکان و نوجوانان (3 الی 5 سال)حضوری1399/07/16مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و ششمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (11 تا 15 سال) (دختر)حضوری1399/07/01مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و هفتمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (11 تا 15 سال)حضوری1399/08/29مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و هفتمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (8 تا 10 سال)حضوری1399/08/21مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و ششمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (6 تا 7 سال)حضوری1399/07/01مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و ششمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (4 تا 5 سال)حضوری1399/07/01مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d9%85%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سومین دوره مهارت های سازگاری کودکان و نوجوانان (7 الی 10 سال)حضوری1399/06/13مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و پنجمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (11 تا 15 سال) (دختر)حضوری1399/06/06مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و پنجمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (11 تا 15 سال) (پسر)حضوری1399/06/06مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و پنجمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (8 تا 10 سال)حضوری1399/06/05مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و پنجمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (6 تا 7 سال)حضوری1399/06/01مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
سی و پنجمین دوره مهارتهای زندگی کودک و نوجوان (4 تا 5 سال)حضوری1399/06/01مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوازدهمین دوره مهارتهای زندگی جوانان (ویژه آقایان)حضوری1399/06/29مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
دوازدهمین دوره مهارتهای زندگی جوانان (ویژه بانوان)حضوری و آنلاین1399/05/12مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5
پانزدهمین دوره مهارتهای زندگی بزرگسالانحضوری1399/05/22مدرس متخصص15 ساعتتومان۴۵۰,۰۰۰ تومان۴۰۰,۰۰۰%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5

نیاز به راهنمایی دارید؟