کارگاه های مهارت های زندگی در حال ثبت نام

از این بخش می توانید کارگاه های مهارت های زندگی در حال ثبت نام را مشاهده و در صورت تمایل ثبت نام نمایید.

کارگاه مهارت های زندگی

در حال ثبت نام

-عنوان کارگاهنحوه برگزاریتاریخ شروعمدت دورهتعداد جلساتمدرسمبلغثبت نام کارگاهhf:att:pa_month-holdhf:att:pa_teacher
دانشمند کوچولو ( 5 تا 7 سال)حضوری1402/03/29, 1402/06/06, 1402/08/22, 1402/11/0215 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%db%8c-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-1401%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
کثیف بازی (3 تا 5 سال)حضوری1402/02/1915 ساعت5 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
پرورش هوش اجتماعی (3 تا 5 سال)حضوریاول و نیمه ی هرماه15 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
توجه و تمرکز با بازی(6 و 7 سال)حضوریاول و نیمه ی هرماه7 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
توجه و تمرکز با بازی (3 تا 5 سال)حضوریاول و نیمه ی هرماه15 ساعت5 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
دوره تنظیم هیجان (11تا15سال)حضوری14027 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
دوره تنظیم هیجان (6و7 سال)حضوری1402/02/247 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
قصه ی گِلی (5 تا 7 سال)حضوری1402/02/1015 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
اضطراب جدایی (3 تا 8 سال)حضوری1402/01/227 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
مهارت های زندگی (8 تا 10سال)حضوریاول و نیمه ی هرماه15 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
مهارت های زندگی (6 و 7 سال)حضوریاول و نیمه ی هرماه15 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
مبتکر کوچولو (3 تا 5 سال)حضوریاول و نیمه ی هرماه15 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%db%8c-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-1401%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
گردونه مهارتحضوری1401/10/246 ساعت6 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d8%af%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
مهارت زندگی نوجوان (11تا15 سال)حضوریاول و نیمه ی هرماه15 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
دوره من ارزشمندم (8 تا 10 سال)حضوریاول و نیمه ی هرماه15 ساعت5 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
دوره پرورش هوش اجتماعی (8تا10 سال)حضوریاول و نیمه ی هرماه15 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%88-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%db%8c-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-1401%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
دوره تنظیم هیجان (8تا10سال)حضوری1402/02/047 ساعت و 30 دقیقه5 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۴۲۹,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
دوره بازی بازی (3تا5سال)حضوری1402/01/1915 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
مهارت های زندگی (3 تا 5 سال)حضوریاول و نیمه ی هرماه15 ساعت10 جلسهتیم حرفه ای فرحان ۵۸۵,۰۰۰ تومان
%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%aa%db%8c%d9%85-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%ad%d8%a7%d9%86
نیاز به راهنمایی دارید؟