ابزار همدلی

  • دست روی شانه گذاشتن
  • تمرکز و پرسیدن در مورد احساسات
  • در کنار او نشستن
  • گوش دادن فعال (به حرف های طرف مقابل گوش دادن)
  • انعکاس محتوا یا معانی
  • پرسش جمله :میتوانم کمکت کنم
  • انعکاس احساسات (گفتن جمله :میدونم تو الان غمگین هستی)
  • در آغوش گرفتن
  • زبان بدن مناسب

منبع:کتاب آموزش مهارت همدلی به کودک و نوجوانان

دکتر زهره عباسی